نحوه ی اقامه ی دعوای اعسار

در مورد محکومیت های حقوقی باید اشاره کنیم که ضرورتی ندارد که حکم صادره علیه مدیون قطعیت پیدا کرده باشد،لذا وی می تواند قبل از قطعیت حکم تقاضای اعسار خویش را تقدیم محکمه کند. مثلاً اگر دادگاه بدوی وی را محکوم به پرداخت دین کرده است ولی هنوز مراحل تجدید نظر خواهی طی نشده و یا محکمه تجدید نظر رأی خویش را صادر نکرده است،مدیون به استناد قانون اعسار حق دارد دادخواست اعسار بدهد.
اما اگر محکومیت مالی از سوی محکمه ی جزایی تعیین شده باشدمانند دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد بایستی حکم قطعی شده باشد.
اما آنچه معمول است، بر این قرار می باشد که پس از صدور اجرائیه،با تجه به مفاد ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آن، در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت دارئی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید.

رفتن به نوارابزار