نحوه ی اقامه دعوی اعسار از هزینه دادرسی

نحوه ی اقامه دعوی اعسار از هزینه دادرسی
همانند هر دادخواستی، در دادخواست اعسار نیز باید خواهان و خوانده و نیز دلائل اعسار از هزینه دادرسی ذکر شود. همچنین تعداد نسخ دادخواست باید به تعداد خواندگان باشد.
در مورد هزینه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی با توجه به مقررات آیین دادرسی فعلی، وی مکلف است که تمبر دعوی غیر مالی بر دادخواست خویش الصاق کند.
دعوای اعسار از هزینه دادرسی اگر مربوط به مرحله بدوی باشد باید ضمن دادخواست اصلی مطرح شود. در این خصوص فرق نمی کند معسر خواهان باشد و بخواهد دعوی را ابتدائاً طرح کند یا اینکه به صورت غیابی حکم صادر شده باشد و با عنوان محکوم علیه غیابی بخواهد دادخواست اعتراض به مرحله بدوی بدهد.
اما اگر دعوای اعسار برای معافیت از هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر یا فرجامی است،مطابق قسمت اخیر ماده ۶۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی سابق بایستی طی دادخواست جداگانه اقامه شود.
با اینمال در ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی دعوای اعسار ضمن دادخواست تجدید نظر هر فرجام باید اعلام شود، لکن مدعی می تواند با تقدیم دادخواست جداگانه موضوع اعسار خویش را مطرح نماید.

رفتن به نوارابزار