نحوه ی اقامه دعوای اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی

مراجع اجرای اوراق لازم الاجرا در سازمان ثبت به شرح ذیل می باشد:
۱-دفاتر اسناد رسمی، که اسناد مربوط به خرید و فروش املاک و اسناد مربوط به تعهدات و دیون و معاملات در آن ثبت می شوند.
۲-دفاتر ثبت ازدواج و طلاق که اسناد ازدواج و طلاق را به ثبت می رساند و نسبت به مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت نکاح و طلاق صورت می گیرد، ذینفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه کند.
۳-اداره ثبت محل که در مورد قبوض اقساطی متکی به اسناد رسمی، ذینفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید.
اعسار از تأدیه وجه اوراق لازم الجراء
اگر پس از صدور اجرائیه مدیون قادر به پرداخت مبلغ آن نباشد، بر اساس ماده ۲۰ قانون اعسار می تواند دادخواست اعسار به محکمه محل اقامت خود بدهد.
مطابق نظریه شماره ۵۶۳۰/۷ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۷۸ اداره کل امور حقوقی، منظور از دین در مواد ۲۳ و ۲۴ قانون اعسار وجه لازم الجراء ثبتی است.
(منظور از اعسار، اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به و اجرائیه صادره از اجرای ثبت با ذکر مبلغ معین است و اگر در مواد ۲۳ و ۲۴ قانون اعسار صحبت از محکوم به یا (دین) شده است، منظور از دین وجه لازم الاجراء اجرائیه ثبتی بوده و قبل از اینکه اجرائیه علیه شخص صادر شود یا محکومیت مالی پیدا کند تقاضای اعسار از دین قابل رسیدگی نیست.)
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت آماده قبول وکالت و یا هرگونه مشاوره ی حقوقی را در هر زمینه دارا می باشد.

رفتن به نوارابزار