موجر و مستأجر

  • طرح دعاوی تخلیه و تحویل اعیان مستأجره شاملاعیان تجاری، اداری و مسکونی مطابق قوانین موجر و مستأجر سالهای ۱۳۵۶- ۱۳۶۲ – ۱۳۷۶
  • تخلیه اماکن استیجاری شامل خوابگاه ها، آموزشگاه ها، اراضی زراعی و غیره
  • مطالبه اجور معوقه و تعدیل اجاره بهاء مستأجر
  • فسخ عقد اجاره و تخلیه عین مستأجره
  • مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
رفتن به نوارابزار