موارد توقیف عملیات اجرائی پرونده ها در دادگاه

تعریف:

توقیف در لغت به معنی بازداشتن و بازداشت است . در اصطلاحات مختلف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر در می آید و همه جا ، همین معنای لغوی ملحوظ است مانند توقیف اموال ، توقیف اجرای حکم ، توقیف احتیاطی ، توقیف اشخاص ، توقیف حقوق ، توقیف دادرسی ، توقیف سرقفلی ، توقیف ضامن ، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرائی.

مقصود از توقیف عملیات اجرائی عبارت است از متوقف کردن اعمال اجرائی دادگاه یا اداره ثبت یا هرگاه حکم دادگاه قطعیت یافته است و مراحل اجرائی در اجرای احکام را طی می نماید ، ممکن است توسط محکوم علیه تقاضای توقیف عملیات اجرائی شود و همچنین هرگاه اجرائیه از جانب ثبت صادر و در حال اجرا باشد عملیات اجرائی به واسطه اعتراض در مرجع ذیصلاح متوقف گردد.

موارد توقیف عملیات اجرائی :

۱ – هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از مال موضوع مزایده مدعی حقی باشد.

۲ – هرگاه شخص ثالث مدعی شود که بین او و متعهد در دادگاه دعوی مطرح بوده و مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق دادگاه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نموده است.

۳ – هرگاه شخص ثالث مدعی شود ملک مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن در مهلت مقرر قانونی اعتراض کرده است.

۴ – هرگاه شخص ثالث اظهار نماید به واسطه اعتراض وی بر جریان ثبت ملک موضوع در شورای عالی ثبت مطرح و رسیدگی شده است.

۵ – هرگاه ملک توقیف شده در جریان ثبت نباشد و در دفتر املاک نیز ثبت نشده باشد و شخص ثالث نسبت به آن مدعی باشد.

رفتن به نوارابزار