مسئولیت کیفری در ورزش

بسیاری از تخلفات ورزشکاران،مربیان، سر پرستان، داوران در ارتباط با ورزش به لحاظ مسئولیت آنها جرم و مجرم قابل مجازات است. در مواردی، ارتکاب جرم موجب محرومیت آنها از حقوق اجتماعی است. وقتی فردی به اعمالی مبادرت می کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه انجام می شود و یا خطای کیفری می گردد. قانون بزهکار را از نظر جزائی مسئول می شناسد و او را مستوجب مجازات یا اقدامات تأمین می داند.
مسئولیت جزائی موجب کیفر مرتکب فعل منهی شده و این مسئولیت باشد که خطا و تقصیر متناسب بوده و از نظر داوری درباره رفتار مرتکب، متضمن تحقیق عمیق درباره شخصیت مجرم است.
نقضمقررات ورزشی ممنوع و در صورت بروز صدمه و یا قتل، موجب مسئولیت و در نتیجه مجازات خواهد بود. از سوس دیگر بر اساس مقررات بین المللی مسابقه سانشو، ضربه زدن به پشت سر حریف خطا محسوب می شود. حال در جریان یک مسابقه، یکی از حریفان به پشت سر دیگری ضربه ای وارد میکند و در نتیجه آن، شخص اخیر فوت می کند.
رشته های گوناگون ورزشی، چه از نظر نوع فعالیت و چه از نظر مقررات با یکدیگر تفاوت دارند. ولی علیرغم این تفاوت ها، کلیه فعالیت های ورزشی همواره با حوادث گوناگون روبرو بوده است.
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی را دارد.

رفتن به نوارابزار