شورای نگهبان لوایح موافقتنامه حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و اسلواکی، روسیه، تانزانیا را تایید کرد

خبرگزاری میزان- شورای نگهبان لوایح موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های جمهوری اسلواک، فدراسیون روسیه و جمهوری متحده تانزانیا را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، شورای نگهبان لوایح موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های جمهوری اسلواک، فدراسیون روسیه و جمهوری متحده تانزانیا را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک مصوب جلسه مورخ ۲۵ آبان ماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۴ آذر ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) آن مصوب جلسه مورخ ۲۴ آبان ماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۴ آذر ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا مصوب جلسه ۲۴ آبان ماه ۹۵مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۴ آذر ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
رفتن به نوارابزار