شرایط بخشیدن مهریه؛

بسیار پیش میاد که زنی با توجه به شرایط زندگیش ترجیح میده که تمام یا قسمتی از مهریه خودش را بعد از ازدواج به شوهرش ببخشه حال سوال این است که امکان رجوع برای زن به آنچه بخشیده وجود دارد؟ و نحوه بخشیدن مهریه به چه صورت است؟.
۱- اگر زن سندی (نوشته ای) به زوج داده باشه و اقرار به دریافت مهریه کرده باشه کار دشواری است زیرا ادعای بعدی زن انکار بعد از اقرار محسوب میشه که در دادگاه ها پذیرفته نیست مثلا دیده شده است که زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کردند و زن سند اقرار نامه مهریه را امضاء کرده است در این حالت مهریه دریافت شده محسوب میشه و ادعای بعدی نگرفتن مهریه قبول نمیشه.
۲- حالت دوم به اصطلاح حقوقی این است که زوجه (زن) ذمه مرد را از مهریه ای که بدهکار است بری کنه که به آن ابراء میگن اگر نوشته یا همان سندی که زوجه به زوج میده چه رسمی یا عادی، دلالت بر ابرا ذمه کند دیگه از طرف زوجه امکان رجوع وجود نداره. .
۳- اگر مهریه در عقد صلح مقابل چیزی صلح شده باشد، امکان رجوع برای زوجه وجود نداره.
۴- اگر سندی (نوشته ای) بین زوجین رد و بدل بشه مبنی بر این که با توافق مهریه را کم یا زیاد کردن طبق نظریه شورای نگهبان این افزایش یا کاهش مهریه غیر شرعی محسوب میشه و بلا اثر است.
۵- اگر بخشش مهریه در قالب بذل تمام یا قسمتی از مهریه در طلاق خلع باشه زوجه در ایام عده میتونخ به آنچه بذل کرده رجوع کنه فرض کنید طلاق توافقی بوده و زوجه تمام مهریه را در قبال طلاق بذل کرده در ایام عده زوجه میتونه با رفتن به دفترخانه ای که صیغه طلاق را خوانده است طی درخواستی رجوع به مابذل کند. این رجوع در صورتی است که زن عده داشته باشد یعنی باکره یا یائسه نباشه. (رجوع به مهریه پس از طلاق توافقی)
۶- فرض دیگر که شایع هم میباشد این است که زن طی نوشته ای خواه در دفتر اسناد رسمی و یا در نوشته ای (سند) عادی مهریه را به زوج ببخشه و به اصطلاح حقوقی هبه کنه در این حالت در رویه قضایی کمی اختلاف نظر است عده ای از قضات معتقدند با عنایت به مقررات هبه، زوجه به عنوان واهب میتونه به آنچه بخشیده (عین موهبه) با باقی بودن عین آن ها رجوع کنه و آرایی هم در این خصوص صادر شده در مقابل عده ای دیگر معتقدند به استناد ماده ۸۰۶ قانون مدنی: « هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد».
۷- چه برای دریافت، ابراء و یا هبه مطلقا نیازی به اجازه پدر زوجه نیست و این که بعضی از دفاتر اسناد رسمی اصرار میکنند فقط در صورت بودن نزدیکان درجه یک زن حاضر به تنظیم سند هستن برای این هست که رعایت مصلحت شرایط زن و خودشان را میکنند وگرنه منع قانونی وجود نداره.
۸- به نظر اگر زوجه در یک برگ عادی به تعبیر حقوقی سند عادی مهریه را ببخشه یا ذمه شوهر را ابرا ء کنه و … به ضرر او در دادگاه این امضاء سندیت داشته باشه اگر چه که بهتر است در این خصوص سند رسمی تنظیم بشه.
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی را دارند.

رفتن به نوارابزار