سندسازی «استادیوم آزادی»

زمین های ورزشگاه آزادی افزود: افرادی با سندسازی سعی کردند زمین های این ورزشگاه را به نام خود کنند که سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه متاسفانه دولت از اول انقلاب، سند این زمین ها را نگرفته بود، اظهارکرد: سازمان بازرسی به این موضوع رسیدگی و آن را پیگیری کرد و این زمین ها را از متجاوزان پس گرفت؛ در نهایت زمین ها به دولت برگردانده و سند به نام دولت ثبت شد.قاضی سراج ادامه داد: زمین های پس گرفته شده، از یک هکتار هم بیشتر است البته دقیق به خاطر نمی آورم این زمین ها چند هکتار بوده است.
سازمان بازرسی، تشکیلاتی که وظیفه نظارت بر حسن جریان امور سازمان های اداری و اجرای صحیح قوانین را به عهده دارد از نهادهایی است که در ایران پس از ایجاد سازمان های اداری جدید و تدوین قوانین مملکتی به وجود آمده است؛ از پیدایش آن بیش از ۵۰سال نمی ‌گذرد اما نظارت حکومت بر اعضا و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و ماموران دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک به سابقه تشکیل حکومت ها است؛ چون بقای هر دولت متوقف بر آگاهی و وقوف آن بر اموری است که در قلمرو آن می ‌گذرد.
رفتن به نوارابزار