دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی

و همچنین دعاوی مربوط به محاکم انقلاب اسلامی

  • طرح دعوی بخواسته رفع توقیف و یا اعمال تخمیس و حق سرپرستی و همچنین اعمال متشینات حکم به منظور کسب مجوز انتقال و واگذاری به غیر
  • طرح و تعقیب کلیه دعاوی مربوط به مصادره و ضبط اموال در دادگاه انقلاب اسلامی
  • جرائم مواد مخدر و تقاضای اخذ عفو و تخفیف برای محکومین مواد مخدر
  • تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
رفتن به نوارابزار