توضیحات عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در خصوص الحاق مرکز مشاوران قوه قضائیه در کانون وکلا

محمد تقی غفاری فردویی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز در خصوص مطلب منتشر شده روی سایت کانون مرکز توضیحاتی ارائه کرد.
متاسفانه بخشی از مذاکرات داخلی هیات مدیره که اساسا ًدستور جلسه اى نبوده تا مصوبه اى در پى داشته باشد، بلکه همفکری جهت برگزیدن رهیافت‌ها و روش‌ها و بیان دیدگاههاى احتمالی جهت مذاکره با مجلس و قوه قضاییه بوده است، در سایت کانون منتشر شده که لازم دیدم در این خصوص توضیحاتی ارائه نمایم:

۱⃣ تاکید می‌شود هیچ مصوبه‌ای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش الحاق مرکز مشاوران قوه قضائیه در کانون وکلا یا ادغام و مانند آن وجود نداشته و ندارد.

۲⃣ چنین مصوبه ای در صلاحیت هیات مدیره نبوده و نیست.

۳⃣ صرفنظر از اینکه الحاق و مانند آن مورد پذیرش هیات مدیره کانون وکلای دادگستری باشد یا نباشد؛ حادث شدن یا عدم آن صرفا به تصمیم قانونگذار بستگی دارد. البته کانون وکلا تمامی تلاش خود را برای حدوثِ بهترین اتفاق براى صنف معمول خواهد داشت

? اصل ماجرا چه بود؟
در همفکری که میان نمایندگان کانونهاى وکلا با اعضای هیات مدیره کانون وکلاى مرکز در خصوص استراتژی ها و تاکتیک های مذاکره با مجلس و قوه قضائیه برای طرح اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا که پس از خارج شدن لایحه جامع وکالت در دستور کار قرار گرفته است در جریان بود؛ این پرسش مطرح شد که در بدترین شرایط و پس از تمامی تلاشها «اگر» (و فقط «اگر») هیچ توفیقی حاصل نشد و ناگزیر از الحاق مرکز مشاوران قوه قضائیه به کانون شدیم چه روش هایی برای دست یازیدن به بهترین‌ها در پیش بگیریم؟

در پاسخ گفته شد بدواً لازم است به جای «ادغام» موضوع را به سمت «الحاق» مرکز مشاوران سوق داد. چرا که کانون وکلا بواسطه سابقه و اعتبار و استقلال بر مرکز مشاوران مقدم است.
همکاران اطمینان داشته باشند همه اعضای محترم هیات مدیره کانون وکلا تا حد توان و امکان ذره ای از حقوق قانونى وکلا کوتاه نخواهند آمد و در حفظ آن خواهند کوشید.
امیدوارم با اطلاع رسانی مناسب و حرفه ای امکان سواستفاده برخى اشخاص که گویا منتظر هستند تا اخبارِ مخدوش را ارسال و موجب نگرانى همکاران شوند، گرفته شود.

رفتن به نوارابزار