اعسار

قوانین فعلی درباره ی اعسار
قانون اعسار:
قانون اعسار مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۱۳ مجلس شورای ملی وقت می باشد که فعلاً در کشور مورد اجراء و عمل محاکم است. قانونگذار در این قانون، به طور کلی واژگان (مفلس) و (افلاس) را حذف نمود و با تلفیق تعاریفی که از (معسر) و (مفلس) در قانون اعسار و افلاس سال ۱۳۱۰ ارائه کرده بود،در ماده اول این قانون مقرر می دارد: (معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تآدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی:
این قانون در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۷۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که ماده ۳ آن در مورد اعسار می باشد و پس ازآن در سال ۱۳۹۴ اصلاح گردید که شامل بیست و نه ماده و سیزده تبصره می باشد.
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹:
مواد ۵۰۴ و ۵۱۴ این قانون در مورد اعسار از هزینه دادرسی می باشد که جایگزین مقررات قانون اعسار در این زمینه شده است. زیرا همانگونه که قبلأ اشاره شد بر اساس ماده ۷۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ فصل اول قانون اعسار که درباره اعسار در مورد مخارج محاکمه می باشد,منسوخ گردید.
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت آماده قبول وکالت و یا هرگونه مشاوره ی حقوقی را در هر زمینه دارا می باشد.

رفتن به نوارابزار