اعسار

۱-اعسار در اصطلاح حقوقی
اعسار در اصطلاح حقوق ناتوان بودن شخصیت های حقیقی یا حقوقی از پرداخت دین یا محکوم به یا هزینه دادرسی غیر تجاری است. در عرف حقوقدانان اگر بازرگانی از پرداخت و انجام تعهدات خود در موعد مقرر برنیامد و اسناد وی واخواست شد او را متوقف یا مفلس یا ورشکسته می گویند و اگر غیر تاجر بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود از پرداخت بدهی یا تأدیه هزینه دادرسی برنیاید آنان را معسر و آن حالت را اعسار گویند.
۲-اعسار در قانون مدنی
در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه و حقوق اسلام در چند ماده واژه ی مفلس و افلاس مورد استعمال قرار گرفته و فقط در یک ماده کلمه معسر آمده است.
ماده ۳۸۰ قانون مدنی مقرر می دارد: در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.
مطابق ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی نیز اقرار مفلس ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
ماده ۱۲۶۵ مقرر می دارد: اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجع به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده ۷۲۹: هرگاه در وقت حواله محال علیه معر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
موسسه حقوقی داوری ماندگاران عدالت با داشتن کادر وکلای مجرب متخصص و متعهد در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده آماده ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت دعاوی را دارا می باشد .

رفتن به نوارابزار