ابزارهای مناسب جهت وصول طلب از محاکم

تأمین خواسته
طلبکاران ممکن است با موقعیتی مواجه شوند که شخص مدیون به منظور فرار از دین و معسر جلوه دادن خویش دست به اقداماتی بزند که موجب ورود خسارت و زیان به دائین گردد. برای مقابله با این نوع اقدامات قانونگذار تدابیری اندیشیده و ابزارهای مقدماتی برای وصول و اجرای طلب در نظر گرفته است، که اهم آن تأمین خواسته می باشد.
لازم به ذکر است که این ابزارها نه تنها در مورد اعسار بلکه در مورد ورشکستگی نیز قابل اعمال است.
منظور از تأمین خواسته توصیف اموال منقول و غیر منقول به جهت جلوگیری از تضییع یا تفریط توسط خوانده دعوی می باشد.
دعوی صوری
بدهکار با طرح دعوای صوری درصدد ابقاء و حفظ مالی است که مدیون قصد انتقال و از دسترس خارج کردن آن با انجام معامله صوری را دارد. طلبکار با کشف صوری بودن معامله مقدمات توصیف آن مال را فراهم می آورد.
بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی: هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. بعلاوه مال ۲۱۸ مکرر این قانون نیز این حق را برای طلبکار قائل شده که هر دو حالت چه معامله صوری باشد چه جدی با تقدیم دادخواست و اثبات آن برای فرار از دین تقاضای توقیف اموال او را بدهد.
حق حبس
به وسیله ی این تأسیس حقوقی طلبکار اهتمام خود را برای حبس مال مدیون که در تحت ید وی می باشد صورت می دهد. مال را محبوس نگه می دارد تا حق خویش را استیفا کند. که در ماده ۳۷۷ قانون مدنی پیش بینی شده است.
جلوگیری از معاملات اضراری
در خصوص این مورد رجوع شود به ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی که پیشتر نیز متن آن آمده ات بعلاوه ماده ۶۵ قانون مدنی و ۴۲۴ قانون تجارت.
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت آماده قبول وکالت و یا هرگونه مشاوره ی حقوقی را در هر زمینه دارا می باشد.

رفتن به نوارابزار